KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2019 - 2020

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NHO QUAN C

 
 
 

Số: 08/KHTS-NQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nho Quan, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2019 - 2020

 

          Căn cứ vào Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ vào Công văn số 454/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc thông báo các môn thi trong  Bài thi tổ hợp-Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

Căn cứ vào công văn số 504/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi HSG lớp 9 và ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT;

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THPT Nho Quan C;

          Trường THPT Nho Quan C xây dựng Kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG.

1. Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 được thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

II. LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Khung thời gian chính thực hiện các công việc (Phụ lục 1 đính kèm)

* Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ cắt túi đề thi tại phòng thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

02/6/2019

CHIỀU

 - Từ 13 giờ 30 phút: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

 - Từ 15 giờ 45 phút: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có); CBCT phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

03/6/2019

SÁNG

 Ngữ văn

120 phút

7giờ 20phút

7giờ 25phút

7giờ 30phút

CHIỀU

 Bài thi tổ hợp

90 phút

14giờ 20phút

14giờ 25phút

14giờ 30phút

04/6/2019

SÁNG

 Toán

120 phút

7giờ 20phút

7giờ 25phút

7giờ 30phút

CHIỀU

Thi kỹ năng nói  môn chuyên Tiếng Anh

Từ 14 giờ; Thời gian thi kỹ năng nói: 05 phút chuẩn bị, 02 phút nói.

05/6/2019

SÁNG

Thi các bài thi  môn chuyên

150 phút

7giờ 20phút

7giờ 25phút

7giờ 30phút

2. Phân công người phát hành hồ sơ, thu hồ sơ:

a. Phát hành hồ sơ

          - Thời gian: ngày 8 tháng 5 năm 2019

          - Địa điểm: Phòng văn thư, trường THPT Nho Quan C

          - Phân công người phát hành: Hoàng Thị Yến, nhân viên văn thư

b. Thu hồ sơ

- Thu đợt 1:Từ ngày 09 tháng 5 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019

- Thu đợt 2: từ ngày 23 tháng 5 đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2019

- Địa điểm: Phòng họp tổ chuyên môn, trường THPT Nho Quan C

- Phân công người thu hồ sơ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Văn Phương

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Đinh Thị Tĩnh

Nhân viên y tế

THCS Đức Long, Gia tường

3

Bùi Thị Minh

Giáo viên

4

Quách Thị Thanh Hải

Giáo viên

5

Đỗ Thị Ngọc

Giáo viên

THCS Gia Thủy, Xích Thổ

6

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

7

Nguyễn Thị Yên

Giáo viên

8

Hoàng Thị Quỳnh Như

Nhân viên

THCS Gia Lâm, Gia Sơn, Thạch Bình

9

Đặng Thị Trang Nhung

Giáo viên

10

Vũ Thùy Linh

Giáo viên

3. Nhập dữ liệu:

          - Thời gian nhập: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019.

          - Phân công người nhập dữ liệu:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Văn Phương

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chung;

2

Phan Trung Hiếu

TTVP

Nhập dữ liệu và soát nhập dữ liệu

3

Nguyễn Thị Thanh Nga

TPCM

Nhập dữ liệu và soát nhập dữ liệu

4

Quách Thị Thanh Hải

Giáo viên

Đọc dữ liệu và soát đọc dữ liệu

5

Đinh Thị Như Yến

Giáo viên

Đọc dữ liệu và soát đọc dữ liệu

4. Kiểm tra hồ sơ:

a. Lần 1: Từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2019.

          Phân công các đồng chí tham gia kiểm tra hồ sơ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Văn Phương        

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Phan Trung Hiếu

TTVP

Chuẩn bị hồ sơ

3

Đinh Thị Tĩnh

Nhân viên y tế

THCS Đức Long, Gia tường

4

Bùi Thị Minh

Giáo viên

5

Quách Thị Thanh Hải

Giáo viên

6

Đỗ Thị Ngọc

Giáo viên

 

THCS Gia Thủy, Xích Thổ

7

Nguyễn Thị Yên

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

9

Hoàng Thị Quỳnh Như

Nhân viên

 

THCS Gia Lâm, Gia Sơn, Thạch Bình

 

10

Đặng Thị Trang Nhung

Giáo viên

11

Vũ Thùy Linh

Giáo viên

12

Đinh Thị Như Yến

Nhân viên

- Yêu cầu của công tác kiểm tra hồ sơ: Các đồng chí được phân công kiểm tra hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đúng, đủ, đối khớp giữa các loại hồ sơ của thí sinh. Ghi vào biên bản để bộ phận nhập dữ liệu chỉnh sửa kịp thời nếu có sai sót.

b. Lần 2: Từ  7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2019.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Văn Phương        

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Phan Trung Hiếu

TTVP

Chuẩn bị hồ sơ

3

Đinh Thị Tĩnh

Nhân viên y tế

THCS Gia Lâm, Gia Sơn, Thạch Bình

4

Bùi Thị Minh

Giáo viên

5

Quách Thị Thanh Hải

Giáo viên

6

Đinh Thị Như Yến

Nhân viên

7

Đỗ Thị Ngọc

Giáo viên

THCS Đức Long, Gia tường

8

Nguyễn Thị Yên

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

10

Hoàng Thị Quỳnh Như

Nhân viên

THCS Gia Thủy, Xích Thổ

11

Đặng Thị Trang Nhung

Giáo viên

12

Vũ Thùy Linh

Giáo viên

Yêu cầu của công tác kiểm tra hồ sơ: Các đồng chí được phân công kiểm tra hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đúng, đủ, đối khớp giữa các loại hồ sơ của thí sinh. Ghi vào biên bản để bộ phận nhập dữ liệu chỉnh sửa kịp thời nếu có sai sót.

c. Dán ảnh của thí sinh trong phòng thi theo số báo danh.

          Thời gian: Từ  giờ 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2019.

          Phân công người tham gia dán ảnh:

          + Đ/c: Đặng Văn Phương        - Phụ trách chung;

          + Đ/c: Phan Trung Hiếu          - Chuẩn bị hồ sơ;

          + Đ/c: Bùi Thị Minh, Nguyễn Thị Yên, Đỗ Thị Ngọc, Đinh Thị Như Yến, Vũ Thùy Linh, Đặng Thị Trang Nhung.

5. Chuẩn bị các loại biên bản, biểu mẫu: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019.

          - Đ/c: Đặng Văn Phương     - Phụ trách chung;

          - Đ/c: Phan Trung Hiếu;

          - Đ/c: Nguyễn Hoài Thu.

6. Chuẩn bị văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp cho kỳ thi: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 29/5/2019.

          - Đ/c: Đặng Văn Phương    - Phụ trách chung

          - Đ/c: Hoàng Thị Quỳnh Như;

          - Đ/c: Hoàng Thị Yến

7. Chế độ báo cáo

        Nộp báo cáo, các loại danh sách, dữ liệu theo đúng lịch và đúng mẫu đã quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.

    Chú ý:

Thời gian báo cáo thường xuyên trước 16 giờ 30 phút hàng ngày, báo cháo chính thức số lượng thí sinh trước 10 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2019,

Phân công người báo cáo: Hoàng Thị Yến chịu trách nhiệm báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự thi đến thời điểm đó của hội đồng theo mẫu quy định về địa chỉ email: ktkdninhbinh@gmail.com số điện thoại 3.887.502

III  THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Phương án tổ chức

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại trường THPT Nho Quan C (điểm thi chính) và tại trường THCS Gia Lâm (điểm thi dự phòng).

2. Đối tượng

Người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường trung học.

          (Trích Điều 37. Tuổi học sinh trường trung học Chương V: HỌC SINH - Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6  là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

       - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.    

- Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học).

3. Tuyển thẳng, miễn thi môn Tiếng Anh trong bài thi tổ hợp, chế độ ưu tiên, khuyến khích

3.1. Tuyển thẳng:

Chỉ tuyển thẳng vào các trường THPT công lập các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh người dân tộc ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3.2. Miễn thi môn Tiếng Anh trong bài thi tổ hợp

          Vận dụng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành. Thí sinh có một trong các chứng chỉ  Tiếng Anh (IELTS, TOSEL ITP, TOEFL IBT…) theo quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị sử dụng đến ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hằng năm được miễn thi môn Tiếng Anh trong bài thi tổ hợp của thí sinh được miễn thi là điểm tối đa của phần thi môn Tiếng Anh theo quy định tại đề thi hằng năm.

          3.3. Chế độ ưu tiên

          Chế độ ưu tiên được tính theo thang điểm 10 (mười) và chỉ được áp dụng trong tuyển sinh vào trường THPT đại trà. Đối tượng, mức cộng điểm ưu tiên như sau:

          a. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng

          - Con liệt sĩ;

          - Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

          - Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

          - Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

          - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

          - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

          - Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

          b. Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng

          - Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

          - Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

          - Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

          - Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

          c. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng

          - Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

          - Người dân tộc thiểu số;

          - Người học đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Có thể Ghi tắt là: Người học đang sinh sống, học tập ở vùng có ĐK KT-XH ĐB KK).

          Lưu ý: Trường hợp học sinh có nhiều hơn một loại ưu tiên, chỉ được chọn loại ưu tiên cao nhất.

4. Công tác tổ chức thi tuyển sinh

4.1. Thời gian tổ chức kỳ thi

Ngày 02,03,04  tháng 6 năm 2019. (công văn số 504/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 4 năm 2019).

4.2. Bài thi

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT đại trà thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Bài thi Tổ hợp (gọi là các bài thi đại trà). Bài thi tổ hợp của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020 gồm 4 môn: Hóa học, Địa lí, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

4.3. Hình thức thi

- Bài thi Tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Các bài thi còn lại: Thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm).

4.4. Nội dung thi

Trong phạm vi Chương trình THCS hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành chủ yếu ở lớp 9 và hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi HSG lớp 9, ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT hiện hành của Sở GD&ĐT, đảm bảo:

- Bài thi Toán đại trà, Ngữ văn đại trà, bài thi Tổ hợp: Đảm bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn.

- Bài thi Tổ hợp: Gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm của các môn theo tổ hợp môn thi. Trong bài thi, số câu của môn Tiếng Anh 20 câu, môn hóa 10 câu, môn địa 10 câu, môn GDCD 10 câu.

4.5. Thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, thang điểm bài thi

- Đối với tuyển sinh vào trường THPT đại trà:

+ Bài thi Toán, Ngữ văn: Thời gian làm bài 120 phút/bài thi, hệ số 1.

+ bài thi Tổ hợp: 90 phút, hệ số 1.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong bài thi, được chấm theo thang điểm 10 (mười), lấy đến hai chữ số thập phân, không quy tròn điểm bài thi. Đối với bài thi Tổ hợp, mỗi câu hỏi trong bài thi là 0,2 điểm.

5. Địa bàn tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

5.1. Địa bàn tuyển sinh

Tuyển sinh trong phạm vi toàn huyện Nho Quan đối với học sinh có thời gian đăng ký hộ khấu thường trú tại huyện Nho Quan trước tháng 6 năm 2018.

Học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện Nho Quan được đăng ký dự thi nếu:

- Bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức diện biên chế trong các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước tại tỉnh Ninh Bình

- Bố đẻ hoặc mẹ đẻ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân tại tỉnh Ninh Bình.

Trường hợp đặc biệt, giao Hiệu trưởng trường THPT có tổ chức thi tuyển sinh quyền quyết định cho học sinh được đăng ký dự thi. Kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ, hiệu trưởng trường THPT phải báo cáo về Sở GD&ĐT từng trường hợp cụ thể đã giải quyết.

5.2. Điều kiện dự tuyển

Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều 37, Điều lệ trường trung học.

6. Đăng ký dự thi

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019.

- Thí sinh đăng ký dự thi tại trường THPT Nho Quan C, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú huyện Nho Quan.

7. Chỉ tiêu, điểm sàn tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 của trường THPT Nho Quan C: 360 học sinh (9 lớp).

- Điểm sàn: Căn cứ kết quả điểm thi của các thí sinh, Sở GD&ĐT sẽ tính điểm sàn tuyển sinh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Điểm sàn được tính theo địa bàn huyện và là điểm xét tuyển không thấp hơn 5,0 (năm) điểm so với điểm chuẩn cao nhất của trường THPT công lập trên cùng địa bàn huyện đó.

8. Điểm xét tuyển

Được lấy đến 2 chữ số thập phân, không quy tròn điểm:

Điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi Tổ hợp + Điểm Ưu tiên (nếu có).

9. Nguyên tắc xét tuyển

- Tuyển thẳng học sinh theo quy chế;

- Sau khi xét tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại được xét tuyển đồng thời cả hai đối tượng sau:

+ Thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy nhưng không trúng tuyển đã đăng ký xét tuyển vào trường;

+ Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường.

10. Xét trúng tuyển

Khi xét trúng tuyển lấy lần lượt theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao nhất trở xuống cho từng trường.

- Tuyển thẳng vào trường THPT đại trà những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nếu có đủ hồ sơ hợp lệ, nộp đúng thời gian quy định và được Sở GD&ĐT phê duyệt;

- Thí sinh đã tham gia thi tuyển đầy đủ các bài thi và không vi phạm Quy chế thi ở mức hủy kết quả bài thi, nếu trúng tuyển phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

+ Dự thi đủ các bài thi đại trà theo quy định và điểm các bài thi phải lớn hơn 1,0 điểm;

+ Có điểm xét tuyển không thấp hơn điểm chuẩn của trường nơi đăng ký dự xét tuyển và được Sở GD&ĐT phê duyệt.

Lưu ý: Nếu các thí sinh cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy cả.

11. Phần mềm quản lý thi

Sử dụng thống nhất một phần mềm quản lý thi tuyển sinh trong toàn tỉnh; thực hiện đúng quy trình, thời hạn nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo lịch quy định của Sở GD&ĐT.

12. Chế độ báo cáo

12.1. Chế độ báo cáo

Bộ phận thu hồ sơ, Hội đồng coi thi thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định, chính xác số liệu của Kỳ thi.

12.2. Thời hạn báo cáo

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo với Sở GD&ĐT theo lịch trình quy định của Sở GD&ĐT.

12.3. Địa chỉ nhận báo cáo

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Ninh Bình; Email: ktkdninhbinh@gmail.com; điện thoại: 3.887.502.

13. Công việc cụ thể cho từng khâu, từng công đoạn của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế 11, vận dụng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Nếu còn vướng mắc cũng như các tình huống liên hệ địa chỉ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Thị Lan Hương

Hiệu trưởng

0973705581

2

Đặng Văn Phương

Phó hiệu trưởng

0982126889

3

Phan Trung Hiếu

TTVP

0989145499

             Trường THPT Nho Quan C thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tuyển sinh của mình biết đồng thời có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho việc thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đạt được các yêu cầu đã đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                                   

- Sở GD&ĐT Ninh Bình;         (để báo cáo)

- UBND huyện Nho Quan;        (để phối hợp chỉ đạo)                  

- Các đ/c trong BGH;                 (để chỉ đạo)           

- Các đ/c trong Ban tuyển sinh;  (để thực hiện)

- Lưu: VT-NQC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hà Thị Lan Hương

 

PHỤ LỤC 1

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC

TRONG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 08/KHTS-NQC ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C)

 

TT

Thời gian

thực hiện

Nội dung công tác

 1.  

Trước ngày 27/4/2019

- Lập Danh sách giới thiệu các thành viên Hội đồng tuyển sinh.

- Lập Danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

- Đăng ký số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)

 1.  

Ngày  07/5/2019

- Tập huấn phần mềm quản lý thi (QLT) tuyển sinh.

- Nhận Hồ sơ ĐKDT.

 1.  

Từ ngày  09/5/2019 đến ngày 15/5/2019

- Thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu, kiểm dò dữ liệu.

- Công khai số lượng thí sinh ĐKDT; báo cáo số liệu thi theo địa chỉ email quy định.

 1.  

Chậm nhất 11 giờ ngày 16/5/2019

- Báo cáo tổng hợp số liệu thí sinh ĐKDT qua địa chỉ email quy định.

- Đăng ký văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp, Phiếu TLTN, …

 1.  

Trước 10 giờ ngày  18/5/2019

- Báo cáo chính thức số lượng thí sinh ĐKDT.

- Nộp tờ trình nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi chính thức, dự phòng.

 1.  

Trước ngày 25/5/2019

Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho kỳ thi.

 1.  

Từ ngày 25/5 đến 17 giờ ngày 27/5/2019

Thu bổ sung hồ sơ ĐKDT của những thí sinh đã ĐKDT tại trường (chậm nhất 17h00 ngày 25/5/2019)

 1.  

Chậm nhất 17 giờ ngày 27/5/2019

Nộp Danh sách học sinh và Hồ sơ đề nghị tuyển thẳng theo Quy chế 11

 1.  

Ngày 27/5/2019

Công bố Quyết định học sinh được tuyển thẳng theo Quy chế 11

 1.  

Hoàn thành chậm nhất 10 giờ ngày 28/5/2019

Nhập bổ sung các thông tin hồ sơ ĐKDT của thí sinh đã ĐKDT tại trường vào phần mềm QLT, kiểm dò dữ liệu.

 1.  

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 29/5/2019

Nhận Bàn giao giấy thi, giấy nháp, biểu mẫu…Dự kiến Danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi (qua email của các đơn vị).

 1.  

10 giờ ngày 29/5/2019

Nộp 01 đĩa CD dữ liệu được xuất từ phần mềm QLT và Danh sách thí sinh ĐKDT, Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ của Hội đồng coi thi.

 1.  

Từ 14 giờ ngày 29/5 đến ngày 30/5/2019

- Sở GD&ĐT thực hiện:

+ Đánh số báo danh, in Bảng ghi tên dự thi.

+ Bàn giao túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm cho các hội đồng coi thi.

 1.  

Ngày 31/5/2019

- Nhận Bảng ghi tên dự thi, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi; Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi.

- Trường thực hiện in Niêm yết phòng thi, Phiếu thu bài thi.

- Gửi dữ liệu đã đánh số báo danh cho trường.

 1.  

7 giờ ngày 02 tháng 6/2019

Hợp trưởng điểm thi, thư ký văn bản tại Sở GD&ĐT

 1.  

Từ ngày 02/6/2019

Ban coi thi làm việc

- Từ 13 giờ 30 phút họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

- Từ 15 giờ 45 phút thí sinh đến phòng thi làm thủ tục

 1.  

Trong ngày 02/5/2019

Bàn giao đề thi các môn thi đại trà cho các Hội đồng thi.

 1.  

Các ngày

03, 04, 05/6/2019

Coi thi theo lịch

 1.  

Chậm nhất 30 phút sau khi tính giờ làm bài của các buổi thi

Báo cáo nhanh tình coi thi tại các Hội đồng coi thi

 1.  

Chậm nhất 12 giờ 0 phút ngày 04/6/2019

Các Hội đồng coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi,.. về Sở GD&ĐT

 1.  

Từ 11 giờ 30 ngày 05/6/2019

Hội đồng chấm thi làm việc

 1.  

Hoàn thành chậm nhất ngày 12/6/2019

Tổ chức chấm thi, nhập điểm, tổng hợp kết quả, hoàn tất hồ sơ và nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT

 1.  

Ngày 13/6/2019

Thông báo điểm thi trên website của Sở GD&ĐT

 1.  

Ngày 14/6/2019

Giao Bảng ghi điểm thi cho các đơn vị

 1.  

Từ ngày 13/6 đến 11 giờ 30 phút ngày 16/6/2019

Thu nhận Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi của thí sinh

 1.  

Trong ngày 16/6/2019

Bàn giao hồ sơ ĐKDT của các thí sinh không trúng tuyển THPT chuyên Lương Văn Tụy cho các trường THPT đại trà.

 1.  

Chậm nhất 10 giờ 17/6/2019

Lập Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, chuyển dữ liệu phúc khảo và Đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh về Sở GD&ĐT.

 1.  

Trước ngày 30/6/2019

Tổ chức phúc khảo bài thi, thông báo kết quả phúc khảo

 1.  

Trước ngày 23 tháng 6 năm 2019

Duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

 
 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều